artikel 3, lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

 

Pol van de week

Jongeren lopen door het covid beleid ontwikkelingsschade op

Wij maken ons grote zorgen over

het effect van de coronamaatregelen op de ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen en jongeren en zijn van mening dat hun belangen onvoldoende worden meegewogen in het huidige coronabeleid.

 

Vanuit een pedagogisch perspectief willen wij bijdragen aan een open debat over het Coronabeleid waarbij de belangen van kinderen en jongeren een prominente plek krijgen en serieus worden meegewogen.